Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Leeuwarder Courant en de gebruiker van deze site. De gebruiker accepteert de gebruiksvoorwaarden opgesteld door de Leeuwarder Courant wanneer hij gebruik maakt van deze site.

• Deze website is een uitgave de NDC mediagroep, uitgever van de Leeuwarder Courant. De redactionele verantwoordelijkheid van deze site ligt bij de hoofdredactie van de Leeuwarder Courant. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Leeuwarder Courant en de gebruiker van deze site. De gebruiker accepteert de gebruiksvoorwaarden opgesteld door de Leeuwarder Courant wanneer hij gebruik maakt van deze site.

• De Leeuwarder Courant verleent aan de gebruiker een niet overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht van deze site. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend.

• De Leeuwarder Courant kan de aard van de site, de inhoud van de site en de beschikbaarheid van de site aanpassen, beperken, uitbreiden en/of buiten dienst stellen.

• Hoewel de Leeuwarder Courant met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie op de internetsite, welke ook gedeeltelijk van derden wordt verkregen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen kan niet worden ingestaan voor de afwezigheid van eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. De Leeuwarder Courant kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de informatie op de internetsite. De Leeuwarder Courant kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via deze website te benaderen zijn.

• Wanneer een gebruiker deelneemt aan een discussie, discussieforum, of enige andere mogelijkheid om te reageren op de internetsite dan is het niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die anderen (seksueel) intimideren of beledigen, teksten en/of afbeeldingen te verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé-leven en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie. De Leeuwarder Courant is te allen tijde gerechtigd bijdragen aan discussies te verwijderen.

• De gebruiker dient zich te houden aan de spelregels die gelden voor het plaatsen van reacties op de internetsite, het reactieforum. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden.

• De Leeuwarder Courant behoudt zich bij het plaatsen van enige bijdrage van de gebruiker het recht voor - zonder hier overigens toe verplicht te zijn - om in hetgeen door de gebruiker aan de Leeuwarder Courant ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel, uitgeverstechnisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt. Voorts is de Leeuwarder Courant gerechtigd om zonder opgave van reden enige bijdrage van een gebruiker te verwijderen. De Leeuwarder Courant is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

• Het is de gebruiker niet toegestaan deze site te gebruiken voor het maken van reclame. Onder reclame wordt verstaan: iedere (openbare) aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden, nader aan te duiden met producten, of het vragen van diensten.

• De Leeuwarder Courant is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site.

• De Leeuwarder Courant is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden indien de dienst niet beschikbaar of toegankelijk is.

• De Leeuwarder Courant is gerechtigd de gebruiksvoorwaarden aan te passen.

• De wijze waarop NDC mediagroep bv, omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in de privacyverklaring.

• Op het gebruik van deze site is naast deze gebruiksvoorwaarden Nederlands recht van toepassing.