Elske DeWall als Maria op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. ,,It is net te beskriuwen.’’ FOTO ANP

Dossier The Passion