De Noorderhaven van Harlingen. FOTO JORIS KALMA

Dossier It moaiste fan Fryslân